KSA privaatsuspoliitika

KSA Medica OÜ-le, registrikood 14391553, aadress J. Vilmsi tn 5, Tallinn 10126 (edaspidi „KSA“), on vältimatult vajalik koguda klientide (edaspidi „Sina“) isikuandmeid, sh terviseandmeid selleks, et osutada Sulle tervishoiuteenust parimal võimalikul viisil. Anname Sulle käesolevaga kokkuvõtliku ülevaate Sinu isikuandmetega tehtavatest toimingutest. Täpsema informatsiooni Sinu isikuandmete töötlemise kohta leiad KSA privaatsuspoliitikast.

 1. Sinu isikuandmed, nende töötlemise eesmärgid ja alused

KSA kogub Sinu kohta järgmisi isikuandmeid:
 • Kontaktandmed: nimi (ees- ja perekonnanimi), aadress, telefoninumber, e-posti aadress;
 • Broneeringu andmed: broneeritava uuringu läbiviimise koht ning vastuvõtuaja broneerimiseks vajalikud terviseandmed, sh prillide tugevus;
 • Isikut puudutavad andmed: sugu, isikukood, sünniaeg, amet, hobid;
 • Silma terviseandmed: andmed prillide või läätsede kandmise kohta, silmade sümmeetria, suurus, silmapõhja ja sarvkesta seisund, andmed silmade liikumise kohta, sarvkesta läbipaistvus, nägemisteravus ja muud protseduuri raames kogutavad andmed silmatervise kohta;
 • Üldised terviseandmed: tervise üldandmed, sh läbipõetud haigused, nakkushaigused, allergiad, kasutatavad ravimid, teave silmadega seotud sümptomite ja traumade esinemise kohta.
 
Isikuandmete töötlemisel Sulle teenuse osutamiseks kasutame isikuandmetest: kontaktandmeid, isikut puudutavaid andmeid, silma terviseandmeid ja üldiseid terviseandmeid. 

Neid isikuandmeid töötleme, et täita järgmiseid eesmärke: 
 • Teenuse osutamiseks, võttes arvesse Sinu tervise eripärasid
 • Sinuga ühenduse võtmiseks
 • Teenuse eest arve edastamiseks
 • Teenuse osutamisega seotud kaebuste lahendamiseks
 • Mis tahes muu Sulle teenuse osutamiseks vajaliku eesmärgi täitmiseks

Isikuandmete töötlemisel Sinu poolt antud nõusolekul kasutame isikuandmetest: broneeringu andmeid ja kontaktandmeid.

Broneeringu andmeid töötleme, et täita järgnevaid eesmärke: 
 • Vastuvõtu broneerimiseks
 • Sinuga ühenduse võtmiseks
Kontaktandmeid töötleme, et täita järgnevaid eesmärke:
 • KSA kampaaniatest teavitamiseks ja uudiskirjade edastamiseks
 • KSA koostööpartnerite kampaaniatest teavitamiseks ja uudiskirjade edastamiseks
 
Isikuandmete töötlemisel KSA-le seadusest tuleneva kohuse täitmiseks kasutame isikuandmetest: kontaktandmeid ja silma terviseandmeid. 

Kontaktandmeid töötleme, et täita järgnevaid eesmärke: 
 • Raamatupidamislike alusdokumentide säilitamiseks
 • Tervishoiuteenuse osutamist tõendavate dokumentide koostamiseks ja säilitamiseks
 • Tervise infosüsteemi täitmiseks
 • Avaliku võimu organi või riigiasutuse infopäringule vastamiseks
 • Mis tahes muu seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks
Silma terviseandmeid töötleme, et täita järnevaid eesmärke: 
 • Tervishoiuteenuse osutamist tõendavate dokumentide koostamiseks ja säilitamiseks
 • Tervise infosüsteemi täitmiseks
 • Mis tahes muu seadusest tuleneva kohustuse täitmiseks

2. Sinu isikuandmete edastamine

Sinule parima teenuse osutamiseks võib KSA edastada Sinu isikuandmeid kolmandatele isikutele, nagu näiteks pilveteenuse osutajale, tänu kellele suudame tagada Sinu isikuandmete turvalise säilitamise, raamatupidajale tavapäraseks arvepidamiseks, KSA-ga seotud ettevõtetele, kes aitavad KSA-l Sinule teenust osutada või mis tahes muule privaatsuspoliitikas toodud isikule.
Isikud, kellele me Sinu isikuandmeid, sh terviseandmeid edastame võivad asuda nii Euroopa Liidus kui ka sellest väljaspool. KSA võtab endale kohustuse tagada Sinu isikuandmete turvalisus, sh et Sinu isikuandmed oleksid kaitstud mistahes väärkasutamise, volitamatu juurdepääsu, avalikustamise, muutmise või hävitamise eest.

3. Sinu isikuandmete säilitamine

KSA koostab Sinu kohta kogutud isikuandmete põhjal Sinu isikufaili. Isikufaili säilitab KSA nii kaua kuni see on mõistlikult vajalik nende eesmärkide saavutamiseks, milleks isikuandmeid koguti või töödeldi.
Sinu isikufail kustutatakse hiljemalt pärast teenuse osutamisest tulenevate nõuete aegumistähtaja lõppemist kui seadus ei näe Sinu isikuandmete säilitamisele ette pikemat säilitamistähtaega.

4. Sinu õigused

Õigus isikuandmetega tutvuda – õiguse alusel on Sul võimalik tutvuda kõikide isikuandmetega, mida KSA on Sinu kohta kogunud ja teabega, mis puudutab kogutud isikuandmete töötlemist.
Õigus isikuandmete parandamisele – õiguse alusel on Sul võimalik nõuda ebaõigete või mittetäielike isikuandmete parandamist KSA poolt. Näiteks on Sul võimalik nõuda isikuandmete parandamist olukorras, kus Sinu e-posti aadress on muutunud ning Sa soovid vana e-posti aadressi asendada uuega.
Õigus isikuandmete kustutamisele – õigust on Sul võimalik kasutada eelkõige selliste isikuandmete osas, mida KSA töötleb Sinu nõusoleku alusel.
Õigus töötlemise piiramisele – õiguse kasutamine on asjakohane näiteks, kui leiad, et Sinu isikuandmete töötlemine on ebaseaduslik või kui Sinu isikuandmete töötlemise eesmärk on ära langenud.
Õigus võtta tagasi KSA-le isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek – õiguse alusel on Sul igal aja hetkel võimalik võtta tagasi KSA-le isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek.
Õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile – Sul on õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole, kui Sa leiad, et Sinu isikuandmeid ei ole nõuetekohaselt töödeldud.
Juhul, kui sa soovid kasutada mõnda ülal nimetatud õigust või soovid saada rohkem informatsiooni Sinu isikuandmete töötlemise kohta, siis võta KSA-ga ühendust e-posti aadressil info@ksa.ee.