Isikuandmete töötlemise tingimused

Vastutav töötleja
 
Nendes andmekaitsetingimustes annab andmete vastutav töötleja KSA Medica OÜ (registrikood 14391553, aadress J. Vilmsi tn 5, Tallinn 10126), (edaspidi „KSA“) ülevaate sinult kogutavatest isikuandmetest, nende töötlemise eesmärgist ja õiguslikust alusest, säilitamistähtaja määramise põhimõttest, andmete edastamisel nende saajatest, sinu õigustest ja vastutava töötleja kontaktidest, sealhulgas andmekaitsespetsialisti kontakti.
 
Sinu andmed
 
Sinuga ühenduse võtmiseks ja sulle vastuvõtuaja broneerimiseks ning sulle tervishoiuteenuse osutamiseks kogub ja töötleb KSA sinu kohta järgmiseid isikuandmeid: eesnimi, perekonnanimi, isikukood, e-posti aadress, telefon, vanus, broneeritava uuringu läbiviimise koht ning vastuvõtuaja broneerimiseks ja teenuse osutamiseks vajalikud terviseandmed, sh prillide tugevus.
 
KSA töötleb üksnes isikuandmeid, mida sa oled meile vabatahtlikult avaldanud. Juhime sinu tähelepanu, et kui sa otsustad jätta aja broneerimiseks vältimatult vajalikud isikuandmed esitamata, siis ei ole meil võimalik sinuga ühendust võtta ning sulle aega broneerida ega sulle teenust osutada.
 
Andmete töötlemise eesmärk ja õiguslik alus
 
KSA osutab Terviseameti väljastatud tegevusloa nr L04236 alusel KSA Silmakeskuses oftalmoloogia päevakirurgia- ja ambulatoorseid oftalmoloogiateenuseid. Täpsemalt on KSA keskendunud Flow 2.0 lõikevaba laserprotseduuriga lühinägevuse ja astigmatismi ravile.
 
Sinu isikuandmete turvalisus on KSA-le tähtis. Tervishoiuteenuse osutaja ja tervishoiuteenuse osutamisel osalevad isikud peavad hoidma saladuses neile tervishoiuteenuse osutamisel või tööülesannete täitmisel teatavaks saanud andmeid patsiendi isiku ja tema tervise seisundi kohta, samuti hoolitsema selle eest, et teenuse nõuetekohasel dokumenteerimisel ei saaks dokumentides sisalduvad andmed teatavaks kõrvalistele isikutele, kui seaduses või kokkuleppel patsiendiga ei ole ette nähtud teisiti, nagu sätestab võlaõigusseaduse § 768 lg 1. KSA kui isikuandmete vastutav töötleja vastutab sinu isikuandmete turvalisuse eest ja hoiab sinu isikuandmed saladuses, vastavalt eelviidatud seadusele, avaldades neid vaid seaduses sätestatud juhul ja korras.
 
Tervishoiuteenuse osutajal, kellel on seadusest tulenev saladuse hoidmise kohustus, on õigus töödelda isikuandmeid, sealhulgas eriliiki isikuandmeid, need on terviseandmeid, andmesubjekti nõusolekuta, vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 41 lõikele 1. Seega on sinu terviseandmete töötlemise õiguslikuks aluseks eelviidatud seadus.
 
Sinu poolt eraldi antud nõusoleku alusel on KSA-l õigus kasutada sinu e-posti aadressi sulle KSA uudiskirjade edastamise eesmärgil. Seejuures on sul õigus KSA-le antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta loobumisele eelnenud nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.
 
Andmete edastamine

KSA võib edastada sinu isikuandmeid kolmandatele isikutele, nagu näiteks audiitorile, õigusabiteenust osutavale isikule, raamatupidajale võis mis tahes muule isikule, kes osutab KSA tegevuseks vajalikku teenust (nt IT-teenus). Sinu ees vastutab andmete turvalisuse eest ka andmete edastamisel KSA.
 
KSA on rakendanud vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnoloogilisi turvameetmeid selleks, et sinu isikuandmed oleksid kaitstud mistahes väärkasutamise, volitamatu juurdepääsu, avalikustamise, muutmise või hävitamise eest. Sinu isikuandmetele on ligipääs üksnes selleks volitatud isikutel. Seejuures kohustuvad isikuandmetele juurdepääsu omavad isikud järgima konfidentsiaalsuskohustust.
 
Andmete säilitamine

KSA ei säilita sinu isikuandmeid kauem kui see on KSA-le mõistlikult vajalik nende eesmärkide saavutamiseks, milleks andmeid koguti või töödeldi, järgides andmete säilitamise perioodile kohalduvaid õigusakte.


Sinu õigused andmete töötlemisel
 
Isikuandmete töötlemisega seonduvalt on sul õigus:
 
  • Taotleda juurdepääsu KSA poolt sinu kohta kogutud isikuandmetele ning nõuda isikuandmete koopiat;
  • Taotleda sinu andmete parandamist, täiendamist või kustutamist, kui need ei vasta tegelikkusele või neid ei töödelda kehtivate nõuete kohaselt;
  • Nõuda, et KSA piiraks sinu kohta isikuandmete kogumist, töötlemist või kasutamist;
  • Esitada kaebus oma isikuandmete töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsioonile.
 
Kontaktid
 
Kui sul on küsimusi sinu isikuandmete töötlemise kohta või soovid kasutada mõnda eelpool nimetatud õigust, siis palume sul esitada digitaalselt allkirjastatud avaldus KSA e-posti aadressile info@ksa.ee või pöörduda KSA andmekaitsespetsialisti poole aadressil info@moss.legal. KSA-l on õigus keelduda taotluse täitmisest, millisel juhul KSA teavitab sind keeldumise aluseks olevatest asjaoludest ja põhjustest.
 
Kinnitan, et olen tutvunud nende andmekaitsetingimustega ning mõistan täielikult ja nõustun selgesõnaliselt, et KSA kogub, kasutab ja edastab minu isikuandmeid vastavalt nendes andmekaitsetingimustes toodud tingimustele.