Isikuandmete töötlemise tingimused

Käesoleva privaatsuspoliitikaga annab KSA Medica OÜ (registrikood 14391553, aadress J. Vilmsi tn 5, Tallinn 10126), (edaspidi „KSA“) ülevaate tema poolt kogutavatest isikuandmetest, mis on vajalikud sulle vastuvõtuaja broneerimiseks.
 
KSA töötleb üksnes isikuandmeid, mida sa oled meile vabatahtlikult avaldanud. Peame vajalikuks märkida, et kui sa otsustad jätta aja broneerimiseks vältimatult vajalikud isikuandmed esitamata, siis ei ole meil võimalik sinuga ühendust võtta ning sulle aega broneerida.
 
Sinuga ühenduse võtmiseks ja sulle vastuvõtu aja broneerimiseks kogub KSA sinu kohta järgmisi isikuandmeid: eesnimi, perekonnanimi, e-posti aadress, telefon, vanus, broneeritava uuringu läbiviimise koht ning vastuvõtuaja broneerimiseks vajalikud terviseandmed, sh prillide tugevus.
 
KSA töötleb eelnimetatud isikuandmeid sinule tervishoiuteenuse osutamiseks või tervishoiuteenuse osutamise tagamiseks. Sinu poolt eraldi antud nõusoleku alusel on KSA-l õigus kasutada sinu e-posti aadressi sulle KSA uudiskirjade edastamise eesmärgil. Seejuures on sul õigus KSA-le antud nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta loobumisele eelnenud nõusoleku alusel toimunud töötlemise seaduslikkust.
Sinu isikuandmete turvalisus on KSA-le tähtis. KSA kui isikuandmete vastutav töötleja vastutab sinu isikuandmete turvalisuse eest.
 
KSA võib edastada sinu isikuandmeid kolmandatele isikutele, nagu näiteks audiitorile, õigusabiteenust osutavale isikule, raamatupidajale võis mis tahes muule isikule, kes osutab KSA-le teenust (nt IT-teenus) aga ka KSA-ga seotud ettevõtetele.
 
KSA on rakendanud vajalikke organisatsioonilisi, füüsilisi ja infotehnilisi turvameetmeid selleks, et sinu isikuandmed oleksid kaitstud mistahes väärkasutamise, volitamatu juurdepääsu, avalikustamise, muutmise või hävitamise eest. Sinu isikuandmetele on ligipääs üksnes selleks volitatud isikutel. Seejuures kohustuvad isikuandmetele juurdepääsu omavad isikud järgima konfidentsiaalsuskohustust.
 
KSA ei säilita sinu isikuandmeid kauem kui see on KSA-le mõistlikult vajalik nende eesmärkide saavutamiseks, milleks andmeid koguti või töödeldi, järgides andmete säilitamise perioodile kohalduvaid õigusakte.
 
Isikuandmete töötlemisega seonduvalt on sul õigus:
 
  • Taotleda juurdepääsu KSA poolt sinu kohta kogutud isikuandmetele ning nõuda isikuandmete koopiat;
  • Taotleda isikuandmete parandamist, täiendamist või kustutamist, kui need ei vasta tegelikkusele või neid ei töödelda kehtivate nõuete kohaselt;
  • Nõuda, et KSA piiraks sinu kohta isikuandmete kogumist, töötlemist või kasutamist;
  • Esitada kaebus oma isikuandmete töötlemise kohta Andmekaitse Inspektsioonile.
 
Kui sul on küsimusi sinu isikuandmete töötlemise kohta või soovid kasutada mõnda eelpool nimetatud õigust, siis palume sul esitada digitaalselt allkirjastatud avaldus KSA e-posti aadressile info@ksa.ee. KSA on õigus keelduda taotluse täitmisest, millisel juhul KSA teavitab teid keeldumise aluseks olevatest asjaoludest.
 
KSA on määranud endale andmekaitsespetsialisti, kelleks on Tambet Toomela (e-posti aadress: tambet.toomela@eversheds-sutherland.ee; telefon: 6229990).
 
Kinnitan, et olen tutvunud käesoleva privaatsuspoliitikaga ning mõistan täielikult ja nõustun selgesõnaliselt, et KSA kogub, kasutab ja edastab minu isikuandmeid vastavalt käesolevas privaatsuspoliitikas toodud tingimustele.